a11y-deklaracja

czwartek, 15 kwietnia 2021 14:07 Krzysztof KLem
Drukuj

Deklaracja dostępności strony www Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Białymstoku

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona www Zespółu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Białymstoku.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku szkoły prowadzi wejście główne. Wejście główne umożliwia podjazd osobom niepełnosprawnym. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

2. Kancelaria znajduje się na półpiętrze na parterze, naprzeciw wejścia głównego.

3. Zamontowana platforma przyschodowa umożliwia dostęp dla osób niepełnosprawnych (np. poruszających się na wózkach) do korytarzy na parterze.

3. Kolejne piętra, na których znajdują się sale lekcyjne są niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Szkoła nie dysponuje platformą i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

4. Na terenie szkoły nie ma parkingu z wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych. Publiczny parking znajduje się w pobliżu wejścia do szkoły, przy ul. Magnoliowej.

5. Do budynku szkoły można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.

6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.