ZSP nr 5 w BIAŁYMSTOKU

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku ul. Magnoliowa 13

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
MAŁY KATECHIZM

Mały katechizm

Drukuj

Opracował ks. Edward Kisiel
PACIERZ, GŁÓWNE PRAWDY KATECHIZMOWE, KRÓTKIE MODLITWY


Znak krzyża świętego.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Pozdrowienie anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą; błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz, i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Skład Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Który się począł z Ducha Świętego; narodził z Maryji Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

Główne prawdy wiary

1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Przykazanie miłości

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego,

z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich .

A bliźniego swego jak siebie samego.

Dziesięć Przykazań Bożych

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Pięć przykazań kościelnych

1. W niedzielę i święta we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć.
2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się.
3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym Komunię świętą przyjąć.
4. Ustanowione przez Kościół dni święte święcić.
5. Posty nakazane zachowywać.

Siedem sakramentów świętych

1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Najświętszy Sakrament.
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.
6. Kapłaństwo.
7. Małżeństwo.

Warunki Sakramentu Pokuty

Rachunek sumienia.
Żal za grzechy.
Mocne postanowienie poprawy.
Spowiedź szczera.
Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Cnoty Boskie

1. Wiara.
2. Nadzieja.
3. Miłość.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmogący i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Akt żalu

Ach, żałuje za me złości,
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłości mnie, grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Cnoty główne

1. Roztropność.
2. Sprawiedliwość.
3. Umiarkowanie.
4. Męstwo.

Dobre uczynki

1. Modlitwa.
2. Post.
3. Jałmużna.

Uczynki miłosierne względem ciała

1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych grzebać.

Uczynki miłosierne względem duszy

1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

Siedem grzechów głównych

1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo.

Ostateczne rzeczy człowieka

1. Śmierć.
2. Sąd Boży.
3. Niebo albo piekło.

Uwielbienie trójcy przenajświętszej

Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak było na początku,
Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do Anioła stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy Bądź mi zawsze ku pomocy, Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.


Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego.
Zdrowaś Maryjo...
Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...
A Słowo stało się ciałem,
i zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...
Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Różaniec

Znak krzyża. Wierze w Boga… Trzy zdrowaś Maryjo… Czytanie dotyczące danej tajemnicy.
Ojcze nasz… Dziesięć Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

I – Tajemnice radosne
1. Zwiastowanie N.M.P
2. Nawiedzenie Św. Elżbiety
3. Narodzenie Jezusa
4. Ofiarowanie Jezusa
5. Znalezienie Jezusa

II – Tajemnice światła

1. Chrzest Chrystusa w Jordanie
2. Cud Chrystusa na weselu w Kanie
3. Nauczanie Jezusa
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

III – Tajemnice bolesne

1. Modlitwa w ogrójcu Jezusa
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
4. Pan Jezus dźwiga krzyż
5. Ukrzyżowanie Pana Jezusa

IV – Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie N.M.P
5. Ukoronowanie N.M.P na królową nieba i ziemi

Modlitwa przed jedzeniem

Błogosław Panie Boże nas i te dary Twoje,
które z Twej szczodrobliwości spożywać mamy,
abyśmy Cię chwalili.
Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Amen.

Modlitwa po jedzeniu

Dziękujemy Ci, Boże, za te dary, któreśmy z dobroci Twojej pożywali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa przed nauką

Duchu Święty,
który oświecasz serca i umysły nasze
dodaj nam ochoty i zdolności,
aby ta nauka była dla nas pożytkiem
doczesnym i wiecznym
przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa po nauce

Dzięki Ci Boże
za światło tej nauki,
pragniemy, abyśmy nią oświeceni,
mogli Cię zawsze wielbić i wolę
Twoją wypełniać. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.

 

I. BÓG OBJAWIA SIĘ LUDZIOM

1. Skąd wiemy o istnieniu Boga?
O istnieniu Boga wiemy:
a) z otaczającego nas świata,
b) z objawienia Bożego.

2. Gdzie zawiera się Objawienie Bożego?
Objawienie Boże zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji.

3. Co to jest Pismo Święte?
Pismo święte jest księgą, w której zostało spisane to, co Bóg mówił do swojego ludu.

4. Co to jest Tradycja Święta?
Jest to przekazanie słowa Bożego, powierzonego Kościołowi przez Chrystusa.

5. W kim dokonała się pełnia Objawienia Bożego?
W Jezusie Chrystusie.

6. Dlaczego Bóg objawił się ludziom?
Aby ich zjednoczyć ze sobą na Ziemi i w przyszłym życiu.

7. Kto to jest Pan Bóg?
Jest to Duch najdoskonalszy, Stworzyciel nieba i ziem, Ojciec nasz najlepszy.

8. Co więcej nam Bóg objawił o Sobie?
Pan Bóg objawił się, że jest jeden, ale w 3 osobach boskich.

9. Jak nazywają się te osoby?
a) Bóg ojciec
b) Syn boży
c) Duch święty

10. Dlaczego Boga nazywamy Stworzycielem?
Boga nazywamy Stworzycielem, bo uczynił wszystkie rzeczy z niczego.

11. Co stworzył Bóg?
Bóg stworzył świat niewidzialny, czyli aniołów, świat widzialny czyli materialny i człowieka, który jest złożony ciała i duchy.

12. Kto to są Aniołowie?
Są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, ale ciała nie mają.

13. Kto to są szatani?
Są to zbuntowani aniołowie, których za karę strącił Bóg do piekła.

14. Po co Bóg stworzył świat?
Bóg stworzył świat dla swojej chwały i dobra ludzi.

15. Kto to jest człowiek?
Człowiek jest to stworzenie Boże, które posiada ciało i dusze nieśmiertelną. Człowiek obdarzony duszą nieśmiertelną potrafi panować nad światem i ulepszać go, a przez to podobny jest do Boga.

16. Gdzie jest opisane stworzenie pierwszych ludzi?

W Piśmie świętym Starego Testamentu w pierwszej księdze Mojżeszowej, która nazywa się Księgą Rodzaju.

17. Jakie dary posiadali pierwsi rodzice?

Posiadali dary przyrodzone i nadprzyrodzone, czyli łaskę uświęcającą.

18. Czego wymagał Bóg od pierwszych ludzi?
Bóg wymagał posłuszeństwa i aby kochali Go.

19. Jak nazywa się nieposłuszeństwo pierwszych ludzi?
Grzech pierworodny.

20. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?
Maryja, Matka Chrystusa, Niepokalana.

21. Co Bóg zapowiedział ludziom w pierwszej „Dobrej Nowinie”?
Zapowiedział walkę z szatanem i zwycięstwo nad nim.

22. Kto odniósł zwycięstwo nad szatanem?
Jezus Chrystus – „Drugi Adam”

 

II . TAJEMINCA CHRYSTUSA, CZYLI SŁOWA WCIELONEGO

23. Kim jest Jezus Chrystus?
Jest on synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

24. Gdzie zawarte są główne prawdy wiary, dotyczące Jezusa Chrystusa?
W Piśmie świętym w Starym Testamencie w 4 Ewangeliach.

25. W jakich słowach Kościół wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa?

W słowach Składu Apostolskiego: „Wierze …. W Jezusa Chrystusa”

26.  Kto jest matką Jezusa Chrystusa?

Najświętsza Maryja Panna.

27. Dlaczego Najświętszą Maryję Panne nazywamy niepokalaną?

Bo była wolna od grzechu pierworodnego.

28. Dlaczego Matkę Bożą nazywamy najświętszą?
Ponieważ była pełna łaski i nie miała żadnego grzechu uczynkowego.

29. W jaki sposób Jezus Chrystus naprawił nieposłuszeństwo ludzi wobec Boga?
Przez swoje posłuszeństwo Ojcu aż do śmieci.

30. Czym jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa?

Jest to ukoronowanie dzieła zbawienia.

31. Co Bóg objawił przez niebo wstąpienie Jezusa Chrystusa?
Bóg objawił, że Chrystus, jako człowiek jest Panem całego wszechświata?
 

 

III. TAJEMNICA DUCHA ŚWIĘTEGO, KTÓRY JEST OBECNY W KOŚCIELE 

32. Kto to jest Duch Święty?
Duch Święty jest to 3 Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

33. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?

Duch Święty zstąpił na Apostołów pięćdziesiątego dnia po Zmartwychwstaniu Jezusa .

34. Przez kogo Bóg wypełnia dziś swój plan zbawienia?

Przez Kościół.

35. Kiedy Chrystus po raz pierwszy objawił światu Kościół?
W dniu Zesłania Ducha Świętego.

36. Przez kogo działa Jezus Chrystus w swoim Kościele?
Przez Ducha Świętego.

37. Co jest wewnętrzną więzią Kościoła?
Jest życie Boże, które jednoczy wiernych w jeden organizm z Bogiem.

38. Czym jest łaska uświęcająca?

Łaska uświęcająca jest darem, która czyni nas dziećmi Bożymi.

39. Czym jest łaska uczynkowa?
Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków.

40. Dlaczego kościół nazywamy prasakramentem?

Kościół nazywamy prasakramentem, bo jest ludem Bożym.

41. Co to jest sakrament?

Jest to znak spotkania i zjednoczenia Jezusa Chrystusa z człowiekiem.

42.Wymień sakramenty święte:

1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Najświętszy Sakrament.
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.
6. Kapłaństwo.
7. Małżeństwo.

43. Co to jest chrzest święty?

Jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, w którym Jezus Chrystus uwalnia nas od grzechu pierworodnego, czyni nas dziećmi Bożymi.

44. Jakie są obrzędy chrztu świętego?

Obrzędy chrztu świętego są następujące:
1.Obrzęd przyjęcia dziecka.
2.Liturgia Słowa Bożego
3.Liturgia Sakramentu
a) poświęcenie wody
b) wyznanie wiary
c) chrzest
d) namaszczenie krzyżmem świętym
e) włożenie białej szaty
f) wręczenie zapalonej świecy
4. Zakończenie obrzędu.

45. W jaki sposób udziela się chrztu?

Chrztu udziela się w ten sposób: polewa się głowę dziecka i wymawia się te słowa „N.N ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

46. Co to jest Bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

47. W jaki sposób udziela się sakramentu bierzmowania?
Sakramentu bierzmowania udziela się w następujący sposób: Biskup wkłada ręka na głowę bierzmowanego, namaszcza czoło olejem krzyżma świętego i mówi: „N.N przyjmij znamię daru Ducha Świętego.”

48. Jakie dary otrzymuje chrześcijanin w sakramencie bierzmowania?
1. Dar mądrości.
2. Dar rozumu.
3. Dar umiejętności.
4. Dar rady.
5. Dar męstwa,
7. Dar bojaźni Bożej.

49. Jakie zadania otrzymuje chrześcijanin w sakramencie bierzmowania?
W sakramencie bierzmowania chrześcijanin otrzymuje zadanie:
Świadczyć o zbawieniu, którego dokonał Chrystus i które urzeczywistnia się w świecie przez Kościół.

50. Co to jest Najświętszy sakrament?
Najświętszy sakrament to prawdziwe ciało i krew Chrystusa pod postacią chleba i wina.

51. Jak inaczej nazywamy Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament inaczej nazywamy Eucharystią.

52. Kiedy Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię?
Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy.

53. Co to jest Msza święta?
Msza święta jest to ofiara Chrystusa i Kościoła, w której pod postaciami chleba i wina uobecnia się śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

54. Jak się dzielą obrzędy Mszy świętej?

Obrzędy Mszy świętej dzielą się na:
1. Obrzędy wstępne.
2. Liturgia słowa.
3. Liturgia eucharystyczna.
4. Obrzędy Komunii.
5. Obrzędy zakończenia.

55. Jakimi słowami dokonuje się przeistoczenie chleba i wina?
Przeistoczenie chleba i wina dokonuje się następującymi słowami: „Bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane”. „Bierzcie i pijcie z niego wszyscy to jest bowiem kielich Krwi mojej Nowego i Wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę”.

56. W jaki sposób wierni najdoskonalej uczestniczą w Ofierze Chrystusa?
Wierni najdoskonalej uczestniczą w Ofierze Chrystusa przez przyjęcie Ciała i Krwi Pańskiej.

57. Co to jest komunia Święta?
Komunia Święta jest to pożywanie Ciała i Krwi Chrystusa pod postaciami chleba i wina.

58. Z kim łączą się wierni przyjmując Komunię Świętą?
Wierni przyjmując Komunię Świętą łączą się z Chrystusem.

59. Co to jest grzech?
Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych.

60. Kiedy człowiek popełnia grzech ciężki?
Człowiek popełnia grzech ciężki, kiedy świadomie i dobrowolnie nie zachowuje przykazań Bożych lub kościelnych.

61. W jaki sposób chrześcijanin może wrócić do Boga?
Chrześcijanin może wrócić do Boga przez pokutę.

62. Czym jest pokuta chrześcijańska?
Pokuta chrześcijańska jest wewnętrzną przemianą człowieka, który odwraca się od grzechów.

63. Czego dokonuje Chrystus w sakramencie Pokuty?
W sakramencie Pokuty, czyli Pojednania Chrystus przebacza nam grzechy.

64. W jaki sposób chrześcijanin współpracuje z Chrystusem w sakramencie Pokuty?
Chrześcijanin współpracuje z Chrystusem w sakramencie Pokuty:
1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Postanowienie poprawy.
4. Spowiedź.
5. Zadośćuczynienie.

65. Co to jest rachunek sumienia?
Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie swoich grzechów.

66. Jaki jest najważniejszy warunek sakramentu pokuty?
Najważniejszym warunkiem sakramentu Pokuty jest żal  za grzechy.

67. Co to jest żal za grzechy?
Żal za grzechy jest to smutek z powodu popełnionych grzechów.

68. Co trzeba czynić po obudzeniu żalu za grzechy?
Po obudzeniu żalu za grzechy trzeba postanowić poprawę.

69. Co to jest spowiedź?
Spowiedź jest to wyznanie wszystkich swoich grzechów przed kapłanem.

70. Co to jest zadośćuczynienie?
Zadośćuczynienie jest to wypełnienie wyznaczonej przez kapłana pokuty.

71. Co to jest odpust?
Przez odpust Kościół darowuje nam karę doczesną za grzechy.

72. Jak się dzielą odpusty?
Odpusty dzielą się na zupełne i cząstkowe.

73. W jaki sposób można zyskać odpust?
Odpust można uzyskać, gdy się jest w stanie łaski i wypełni nakazane przez Kościół warunki.

74. Co to jest namaszczenie chorych?
Namaszczenie chorych jest to sakrament, w którym Chrystus włącza chorego w Swoją mękę, odpuszcza grzechy i udziela szczególnych łaski.

75. Dlaczego chrześcijan nazywamy ludem kapłańskim?
Chrześcijan nazywamy ludem kapłańskim, ponieważ przez chrzest uczestniczą oni w jedynym Kapłaństwie Chrystusa.

76. Co to jest kapłaństwo?
Kapłaństwo jest to sakrament, w którym Jezus Chrystus daje władzę powołanym przez Siebie składania ofiary Mszy świętej.

77. Kto posiada pełnię władzy kapłańskiej?
Pełnię władzy kapłańskiej posiada biskup.

78. Czym z woli Chrystusa jest małżeństwo ochrzczonych?
Małżeństwo ochrzczonych jest z woli Chrystusa sakramentem.

79. Co mówi objawienie boże o małżeństwie?
Objawienie Boże mówi nam, że małżeństwo jest związkiem nierozerwalnym.

80. Czyjemu dobry służy trwałość małżeństwa?
Trwałość małżeństwa służy dobru dzieci, małżonków i społeczeństwa.

81. Co sprawia Chrystus w sakramencie małżeństwa?
W sakramencie małżeństwa Chrystus uświęca miłość małżonków, umacnia ich jedność i daję łaskę do wykonywania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

82. Co to sakramentalia?
Sakramentalia są to święte znaki, które z pewnym podobieństwem do sakramentów oznaczają skutki, przede wszystkim duchowe, a osiągają je przez modlitwę Kościoła

83. Jakie rozróżniamy sakramentalia?

Rozróżniamy:
a) poświęcenia,
b) błogosławieństwa,
c) zaklęcia, czyli egzorcyzmy.

 

IV. CHRZEŚCIJAŃSKIE ŻYCIE MORALNE

84. Jakie są obowiązki chrześcijanina?
Chrześcijanin ma obowiązek doskonalić samego siebie pod przewodnictwem Ducha Świętego.

85. W czym objawia się posłuszeństwo chrześcijanina Duchowi Świętemu?
Posłuszeństwo chrześcijanina Duchowi Świętemu objawia się w wiernym zachowywaniu przykazań Bożych, przepisów kościelnych i słusznych praw świeckich.

86. Jakie jest największe i pierwsze przykazanie Boże?
Największe i pierwsze przykazanie Boże jest: „Będziesz miłował Pana, Boga swego całym swoim serce, cała duszą i całym swoim”.

87. Jakie jest drugie przykazanie, podobne temu?
Drugie przykazanie, podobne temu jest: „Będziesz miłował bliźniego, swego jak siebie samego”.

88. Ile jest przykazań Bożych?

Przykazań Bożych jest dziesięć.

89. Ile jest przykazań kościelnych?
Przykazań kościelnych jest pięć.

90. Jakie są obowiązki chrześcijanina względem Boga?
Obowiązki chrześcijanina względem Boga są następujące:
a) wierzyć w Boga,
b) mieć w Nim nadzieję,
c) kochać Go nade wszystko,
d) oddawać część Bogu przez modlitwę i inne akty,
e) święcić dzień święty,
f) uczestniczyć w niedziele i święta we Mszy świętej,
g) posty nakazane zachowywać.

91. Co to znaczy wierzyć?
Wierzyć to znaczy przyjąć objawienie Boże i odpowiedzieć na nie z zaufaniem, miłością i posłuszeństwem.

92. Co to jest nadprzyrodzona cnota wiary?
Nadprzyrodzona cnota wiary jest to dar, otrzymany na chrzcie świętym, który uzdalnia nas do przyjęcia objawienia Bożego.

93.Co jest podstawą nadziei chrześcijańskiej?
Podstawą nadziei chrześcijańskiej jest zwycięstwo Chrystusa zmartwychwstałego.

94. Co to jest nadprzyrodzona cnota nadziei?
Nadprzyrodzona cnota nadziei jest to uzdolnienie, dzięki któremu ochrzczony ufnie i wytrwale zdąża na spotkanie z Chrystusem.

95. Co to nadprzyrodzona cnota miłości?
Nadprzyrodzona cnota miłości jest to uzdolnienie do miłowania Boga i bliźniego tak, jak sam Chrystus miłuje.

96. Przez co tracimy nadprzyrodzoną cnotę miłości?
Nadprzyrodzoną cnotę miłości tracimy przez każdy grzech śmiertelny.

97. Co to jest modlitwa?
Modlitwa jest to rozmowa z Bogiem.

98. Jakie dni święte należy święcić?
Należy święcić wszystkie niedziele i święta nakazane.

99. Jakie obecnie obowiązują w Polsce posty?
W Polsce wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych należy zachować w piątki całego roku, Środę Popielcową, wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę. Osoby, niemające wybory pokarmów, mogą w te dni korzystać z dyspensy Prymasa Polski z wyjątkiem Środy Popielcowej i Wielkiego Piątku.

100. Jakie są obowiązki chrześcijanina względem bliźnich?
Obowiązki chrześcijanina względem bliźnich są następujące:
a) szanować życie i zdrowie bliźniego,
b) szanować cudzą własność,
c) mówić prawdę,
d) szanować dobre imię bliźniego,
e) dawać dobry przykład i nikogo nie gorszyć.

101. Kto z bliźnich jest nam najbliższy?

Najbliższymi są dla nas rodzice, których trzeba szanować, kochać i słuchać.

102. Jakie mamy obowiązki względem samych siebie?
Mamy obowiązek troszczyć się: ·a) o zbawienie swojej duszy,
b) o wykształcenie i rozwój osobowości,
c) o własne życie i zdrowie,
d) o zachowanie skromności i czystości w myślach, słowach i uczynkach.

103. Kto jest dla nas najwyższym wzorem doskonałości?
Najwyższym wzorem doskonałości jest dla nas Jezus Chrystus.
 

 

V. TAJEMNICA KOŚĆIOŁA, KTÓRY JEST MISTYCZNYM CIAŁEM CHRYSTUSA I W KTÓRYM MARYJA DZIEWICA ZAJMUJE NAJCZCIGODNIEJSZE MIEJSCE

104. Kto tworzy Mistyczne Ciało Chrystusa, czyli Kościół?
Wszyscy ludzie, którzy przyjęli chrzest święty, tworzą Kościół.

105. Komu Jezus Chrystus powierzył kierowanie Ludem Bożym?
Jezus Chrystus powierzył kierowanie Ludem Bożym Kolegium Apostołów z Piotrem na czele i Kolegium ich następców – Biskupom z Papieżem na czele.

106. Jaką władzę dał Chrystus Piotrowi?
Chrystus dal Piotrowi najwyższą władzę w Kościele, czyniąc go Głową Kolegium Apostołów.

107. Kto jest następcą świętego Piotra?
Następcą świętego Piotra jest Biskup Rzymski, czyli Papież.

108. Jak się nazywa obecny Papież?
Obecny Papież nazywa się Joseph Ratzinger.

109. Kto jest następcą Apostołów?
Następcami Apostołów są Biskupi.

110. Jak się nazywa miejscowy Biskup?
Miejscowy Biskup nazywa się Edward Ozorowski.

111. Jak się nazywają współpracownicy biskupa?
Współpracownicy biskupa nazywają się Kapłanami.

112. W jaką władzę wyposażył Chrystus kościół?
Chrystus wyposażył Kościół we władzę:
a) nauczycielską,
b) kapłańską,
c) rządzenia.

113. Jakim przywilejem cieszy się Kościół w nauczaniu prawd wiary i moralności?
Kościół w nauczaniu prawd wiary i moralności cieszy się przywilejem nieomylności.

114. Dlaczego Kościół może strzec słowa Bożego i bezbłędnie je wyjaśniać?
Kościół może strzec słowa Bożego i bezbłędnie je wyjaśniać, ponieważ działa, mocą Chrystusa i jest oświecony przez Ducha Świętego.

115. Jakie cechy posiada Kościół Chrystusowy?
Kościół Chrystusowy jest:
a) jeden,
b) święty,
c) powszechny,
d) apostolski.

116. Kto zajmuje w Kościele najczcigodniejsze miejsce?
Najczcigodniejsze miejsce w Kościele zajmuje Maryja Panna.

 

VI. NASZA MADZIEJA NA OSTATECZNE WYPEŁNIENIE

117. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?
Rzeczy ostateczne człowieka są następujące:
1) śmierć,
2) sąd,
3) niebo albo
4) piekło.

118. Co to jest śmierć?
Śmierć jest to rozłączenie się duszy z ciałem.

119. Co dzieje się z duszą ludzka po śmierci człowieka?
Po śmierci człowieka dusza ludzka staje na sąd Boży.

120. Dokąd idzie dusza po sądzie?
Po sądzie czeka duszę nagroda w niebie, albo oczyszczenie w czyśćcu, albo wieczna kara w piekle.

121. Jaka jest nagroda w niebie?

Dusze w niebie oglądają Pana Boga takim, jakim jest i cieszą się szczęśliwością wieczną.

122. Jakie kary cierpią dusze w czyśćcu?
Dusze w czyśćcu cierpią kary doczesne.

123. Jaką karę ponoszą potępieni w piekle?
Potępieni w piekle nie oglądają Pana Boga i cierpią wieczne męki.

124. Co to jest świętych obcowanie?
Świętych obcowanie jest to łączność chrześcijan na ziemi, oczyszczających się w czyśćcu i cieszących się szczęśliwością wieczną w niebie.

125. Kiedy Kościół osiągnie pełnię swego zjednoczenia z Bogiem?
Pełnię swego zjednoczenia z Bogiem osiągnie Kościół w drugim widzialnym przyjściu Jezusa Chrystusa.

126. Czym będzie dla całego świata powrót Chrystusa na ziemię?
Chwalebny powrót Chrystusa na ziemię będzie zakończeniem odnowy świata i jego pełną przemianą w „nową ziemię i nowe niebo”.

127. Co jest podstawą wiary w powszechne zmartwychwstanie?
Podstawą wiary w powszechne zmartwychwstanie jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

128. W jakich słowach Kościół wyznaje swoją wiarę w sąd ostateczny?
Kościół wyznaje swoją wiarę w sąd ostateczny w słowach Składu Apostolskiego.

129. Co czeka zbawionych po sądzie ostatecznym?
Zbawionych po sądzie ostatecznym czeka życie wieczne w zjednoczeniu z całą Trójcą Świętą.