ZSP nr 5 w BIAŁYMSTOKU

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku ul. Magnoliowa 13

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
OGŁOSZENIA >>> Konkurs "Krajobraz Polski"

Konkurs "Krajobraz Polski"

Drukuj

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

przedszkoli, szkół podstawowych,

gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,

województwa podlaskiego

 

 

Kuratorium Oświaty w Białymstoku przesyła w załączeniu regulamin Wojewódzkiego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Krajobraz Polski - Tradycje, Współczesność, Przyszłość” - Białystok 2015.

Regulamin konkursu jest również zamieszczony na stronie internetowej MDK: www.mdk.bialystok.pl oraz na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku: www.kuratorium.bialystok.pl.

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie konkursu wśród zainteresowanych.

Z poważaniem

PODLASKI KURATOR OŚWIATY
/-/
mgr Jerzy Kiszkiel


Regulamin

Wojewódzkiego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej

„Krajobraz Polski - Tradycje, Współczesność, Przyszłość”- Białystok 2015

 

Uwaga! Zmiana terminu konkursu.

I. Organizatorzy:

 1. Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 2. Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku

II. Cele:

 1. Wzbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży historią, kulturą i krajobrazem Polski.
 2. Konfrontacja osiągnięć rówieśniczych w dziedzinie sztuk plastycznych.
 3. Prezentacja dorobku młodzieży szkolnej w dziedzinie plastyki.
 4. Wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne.

III. Uczestnicy:

 1. Uczniowie wszystkich typów przedszkoli i szkół (z wyjątkiem uczniów liceów plastycznych).
 2. Podopieczni placówek wychowania pozaszkolnego, świetlic i klubów.

IV. Tematyka konkursu winna koncentrować się wokół hasła „Krajobraz Polski - Tradycje, Współczesność, Przyszłość” rozumianego w aspekcie historycznego, aktualnego i przyszłego obrazu naszego kraju.

Prace powinny być ukierunkowane na zagadnienia nawiązujące tematycznie i formalnie do historii, kultury regionu, powinny ukazywać tradycje, obyczaje regionu, rodzinę.

V. Warunki uczestnictwa:

1. Wykonanie przez uczestnika jednej lub kilku prac w dowolnie wybranej technice:

 1. malarstwo (tempera, farba klejowa, kredki, tusz, collage, na szkle, na porcelanie i tkaninie),
 2. rysunek i grafika (linoryt, drzeworyt, monotypia, techniki mieszane),
 3. rzeźba (maski, kukły, zabawki i itp.),
 4. tkanina artystyczna (tkactwo, batik),
 5. techniki charakterystyczne dla poszczególnych regionów etnograficznych (wycinanki, pisanki, palmy, hafty i inne) ,

z wyjątkiem materiałów nietrwałych i sypkich, typu: ryż, kasze, cukier, plastelina itp.

2. Format prac malarskich do rozmiaru 70x100 cm. Wymiary prac przestrzennych - dowolne.

3. Opatrzenie każdej pracy (na odwrocie) trwale umocowaną kartą informacyjną, wypełnioną drukowanymi literami.

Karta informacyjna powinna zawierać :

 1. imię i nazwisko, wiek autora,
 2. adres, telefon, e-mail placówki rekomendującej pracę,
 3. dane opiekuna (nauczyciela, instruktora, rodzica), pod którego kierunkiem została wykonana praca: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail.

4. Dokonanie przez instruktora (nauczyciela) - wspólnie z uczniami - wyboru najlepszych prac i  przekazanie ich do dnia 7 stycznia 2015 rokuna adres :

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku

ul. Warszawska 79 A

15- 201 Białystok

 

VI. Zasady oceniania i nagradzania:

1. Prace będą oceniane i nagradzane z zachowaniem podziału na grupy wiekowe:

-        do 7 lat

-        8 - 11 lat

-        12 - 14 lat

-        15 - 21 lat (górna granica wieku nie dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

2. Otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 21 stycznia 2015 roku
w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku.

VII. Uwagi końcowe:

1. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.

2. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora.

3. Pozostałe prace mogą być odebrane do 28 lutego 2015 roku.

4. Organizator nie odsyła prac.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania w mediach nadesłanych prac plastycznych w celach promocyjnych.

6. Złożenie prac jest równoznaczne z uznaniem warunków regulaminów oraz zgodą na publikację danych osobowych autora w materiałach dotyczących konkursu.

7. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Magdalena Urbańczyk, Dział Organizacji Imprez MDK, tel. 85 732 79 49.

Konkurs realizowany jest ze środków finansowych Podlaskiego Kuratora Oświaty.