ZSP nr 5 w BIAŁYMSTOKU

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku ul. Magnoliowa 13

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Ogłoszenie - Stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019

Ogłoszenie - Stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019

Drukuj

Do dnia 15 września 2018r. można składać wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019.

Wnioski należy złożyć do księgowości (pokój nr 121).

 DOKUMENTY DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego. (druki-pokój 121, wydruk ze strony internetowej)
 2. Do wglądu - dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy i uprawnienie wystąpienia z wnioskiem (np. dowód osobisty i akt urodzenia ucznia)
 3. Zaświadczenie (do wglądu) lub oświadczenie potwierdzające fakt zamieszkania ucznia na terenie Miasta Białegostoku: w przypadku, jeśli miejscem zameldowania na pobyt stały i miejscem zamieszkania jest Miasto Białystok – zaświadczenie z biura ewidencji ludności potwierdzające zameldowanie na pobyt stały ucznia; w przypadku braku zameldowania na pobyt stały lub zameldowania na pobyt stały w innej miejscowości niż Miasto Białystok przy jednoczesnym zamieszkiwaniu w mieście Białymstoku – stosowne oświadczenie z wyjaśnieniem sytuacji.
 4. Zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające wysokość dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
 • wynagrodzenia netto za pracę, (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie itp.)
 • emerytury/renty, świadczenia /zasiłku przedemerytalnego,
 • alimentów,
 • innych źródeł dochodu - praca zarobkowa za granicą, wynagrodzenie z tytułu praktyk, stypendia, praca dorywcza, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali itp.,
 • świadczeń pomocy społecznej

- świadczeń rodzinnych,

- zaliczki alimentacyjnej,

    - zasiłku pielęgnacyjnego,

- zasiłku stałego, okresowego,

- dodatku mieszkaniowego itp.

 • stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż wymienione wyżej (według zasad określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej)

5.    Osoby bezrobotne powinny dołączyć zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

6.    W przypadku uzyskiwania dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego – np. zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.

7.    W przypadku uzyskiwania alimentów – np. kopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej/ przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów.

Dochód miesięczny netto nie może przekraczać 514 zł. na jedną osobę w rodzinie, a od 1 października - 528 zł

 

Krótko

Nasz patron
Stefan Batory (węg. Báthory István, ur. 27 września 1533 w Szilágysomlyó, zm. 12 grudnia 1586 w Grodnie) – książę siedmiogrodzki od 1571, król Polski i wielki książę litewski od 1576, po ślubie (w tym samym roku) z Anną Jagiellonką, córką Zygmunta I Starego. Przez wielu historyków uważany jest za jednego z najwybitniejszych polskich królów elekcyjnych.